Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
61
Hôm qua:
179
Tuần này:
430
Tháng này:
1275
Tất cả:
315861
 A- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CHỦ YẾU

I- PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển văn hóa, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu đổi mới; tích cực thu hút đầu tư, khuyến khích và tạo mọi điều kiện phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề có tiềm năng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; tăng thu ngân sách, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, chất lượng giáo dục đào tạo, công tác an sinh xã hội; tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và tổ chức Đảng, hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo bước phát triển toàn diện vững chắc.

II- CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đến năm 2020 đạt trên 272 triệu đồng.

2. Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt trên 3,098 tấn.

3. Diện tích, các cây trồng chủ yếu năm 2020 (Lúa: diện tích đạt 207 ha, năng suất trung bình năm đạt 140tạ/ha, sản lượng đạt 2.898 tấn. Ngô: diện tích đạt 40ha, năng suất trung bình năm đạt 50 tạ/ha, sản lượng đạt 200 tấn).

4. Tổng đàn trâu, bò đạt 500 con, lợn đạt 1.300 con, lợn hướng nạc đạt 1000 con, gia cầm đạt 120.000 con trở lên.

5. Số hộ sản xuất, kinh doanh cá thể vào năm 2020 có ít nhất 240 hộ (nông nghiệp 74 hộ, tiểu thủ công nghiệp 84 hộ, dịch vụ 82 hộ).

6. Thu nhập bình quân trên ha đất canh tác 120 triệu đồng, có mô hình đạt 300-400 triệu đồng/ha.

7. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn vào năm 2020 đạt 20 doanh nghiệp.

8. Số trang trại trên địa bàn vào năm 2020 đạt 10 trang trại.

9. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm từ 12% trở lên.

10. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 51,8 triệu đồng.

11. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2018 đạt 100%.

12. Xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2019.

13. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2020 đạt 95%

14. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm ở mức 5,3‰

15. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 4,5%.

16. Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2020 giảm còn 2,7%.

17. Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình đến năm 2020 đạt 95%.

18. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 100%.

19. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2020 đạt 95%.

20. Tỷ lệ thôn (làng) có nhà văn hóa năm 2018 đạt 100%.

21. Tỷ lệ làng (thôn) đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2020 là 7 thôn đạt 70%.

22. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đến năm 2020 đạt 100%.

23. Tỷ lệ số thôn đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

24. Tỷ lệ  khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về anh ninh trật tự năm 2018 đạt 90%.

25. Tỷ lệ đạt trường chuẩn quốc gia 3/3 trường đạt 100%.

26. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động chiếm 24%.

27. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%.

28. Xã đạt chuẩn y tế vào năm 2015.

29. Số người được giải quyết việc làm mới trong 5 năm đạt 500 người.

30. Số lao động xuất khẩu 210 người.

31. Bình quân hàng năm có 80% chi bộ đạt TSVM. Đảng bộ đạt TSVM.

32. Bình quân hàng năm kết nạp 6 đảng viên mới.

Giải quyết tthc